31. ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 1,660.9 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติหรือปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) คิดเป็นร้อยละ 5.0 ซึ่งน้อยกว่า พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ย 2,017.1 มิลลิเมตร โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุด 2,879.6 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ โดยมีปริมาณ 1,959.3 1,926.5 1,381.3 1,380.8 และ 1,274.2 มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ปริมาณฝนเฉลี่ย มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีปริมาณสูงที่สุดใน พ.ศ. 2560

ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562